Our General Terms and Conditions

(Sorry, these are in Dutch. We're pretty confident you will be able to understand them, but if you need help with the translation, please let us know!)

Let’s Speak Dutch is een handelsmerk van: 
-      Hanson Muziek en Communicatie, registered in the Netherlands, no. 50218794
-      MZ Communicatie,  registered in the Netherlands, no. 66580765

Artikel 1. Vertrouwelijkheid
Let’s Speak Dutch respecteert de privacy van de cursisten en zal alle tijdens de cursus verkregen informatie vertrouwelijk behandelen. Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk. Gegevens van cursisten worden door Let’s Speak Dutch alleen gebruikt voor:
– Communicatie met de cursist in het kader van de overeengekomen cursus;
– Communicatie betreffende de betaling van de cursus.

Artikel 2. Inschrijven en betalen
a. Alle offertes en aanbiedingen van Let’s Speak Dutch zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Een offerte of aanbieding vervalt indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

b. Na inschrijving kan de klant zich tot 14 dagen voor de start van een reguliere cursus (1 dagdeel per week) kosteloos bedenken. Wanneer een cursus al is gestart geldt artikel 3a. Let op: na inschrijving voor de Intensive Summer Course kan de klant zich kosteloos bedenken tot 30 dagen voordat de cursus van start gaat. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang ontvangt de klant 50% van het cursusgeld terug. Bij annulering na 1 juli 2019 vindt geen terugbetaling plaats.

c. De hoogte van het cursusgeld wordt vermeld in een e-mail aan de Wederpartij. Het totale cursusbedrag moet uiterlijk zijn voldaan voordat de cursus start. Plaatsing voor een cursus geschiedt nadat Let’s Speak Dutch de plaatsing aan Wederpartij heeft bevestigd en na betaling van het cursusgeld. 

d. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever of Deelnemer facturen van Let’s Speak Dutch (te weten Hanson Muziek en Communicatie / MZ Communicatie) binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen. 

e. Met de inschrijving verplicht Wederpartij zich tot betaling van het volledige cursusgeld. 

f.  Aanmaningskosten €15,= voor het niet betalen van het cursusgeld worden bij de tweede aanmaning in rekening gebracht.

Artikel 3. Terugbetaling en annulering
a. Terugbetaling van het cursusgeld gebeurt binnen twee weken en alleen:
- als de cursus niet doorgaat, of
- bij een reguliere cursus: indien Let’s Speak Dutch 14 dagen voor begin van de eerste les van de betreffende cursus een schriftelijk verzoek om terugbetaling van de Wederpartij ontvangt. In dit geval zullen administratiekosten ter hoogte van € 15 in rekening worden gebracht.
- Voor de Intensive Dutch Summer Course geldt: Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de cursus, ontvangt de klant 100% van het cursusgeld terug. Bij annulering 2 weken voor aanvang ontvangt de klant 50% van het cursusgeld terug. Bij annulering na 1 juli 2019 vindt geen terugbetaling plaats.

b. Een cursus gaat door bij een minimum van zes cursisten. 

c. Let’s Speak Dutch behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen een les door een andere docent te laten geven of op een andere locatie. Een docent- of locatiewijziging geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggaaf van het cursusgeld.

d. Het verzuim van lessen door de cursist geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

Artikel 4. Aanvang, omvang en duur van de les en lesmateriaal.
a. Elke cursus begint op het tijdstip en op de plaats die in de e-mail van Let’s Speak Dutch staat aangegeven. De lesduur en lesomvang worden aangegeven op www.letsspeakdutch.nl.

b. Lessen die door onvoorziene omstandigheden van de docent, afgezien van de vakanties, niet gegeven zijn, worden op een ander tijdstip ingehaald. Verzetten van data gaat altijd in overleg met de cursisten en geeft geen recht op restitutie.

c. Lesmateriaal is bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld. 

Artikel 5. Copyright
Op het lesmateriaal van Let’s Speak Dutch berust een copyright. Niets uit de uitgaven van Let’s Speak Dutch mag zonder toestemming van Let’s Speak Dutch worden vermenigvuldigd of op een andere wijze openbaar gemaakt worden. Het is niet toegestaan de cursussen of delen ervan te gebruiken als lesmateriaal zonder uitdrukkelijke instemming van Let’s Speak Dutch.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
Let’s Speak Dutch stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens activiteiten die van Let’s Speak Dutch uitgaan.

Artikel 8 Klachtenprocedure
Let’s Speak Dutch wil de kwaliteit van de organisatie en de dienstverlening en opleidingsproducten waarborgen. Het kan echter voorkomen dat er een ontevredenheid is. Let’s Speak Dutch streeft ernaar dat op te lossen. Wanneer u een klacht heeft wordt de volgende procedure gehanteerd:
1. In eerste instantie neemt u contact op met de docent. Samen probeert u tot een oplossing te komen.
2. Als dat niet lukt dient u uw klacht schriftelijk in bij dr. M.J. Hanson via letsspeakdutch@gmail.com. Ook wanneer de klacht over iets anders gaat dan de kwaliteit van de cursus kunt u de klacht schriftelijk indienen.
3. U ontvangt binnen een week na indiening van de klacht een ontvangstbevestiging. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.
4. De directie van Let’s Speak Dutch neemt de klacht in behandeling. Bij een gegronde klacht zal Let’s Speak Dutch binnen drie weken na ontvangst met een schriftelijk voorstel komen.
 

Artikel 9. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Let’s Speak Dutch en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.